Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών Τμήματος Κινηματογράφου

 

Κατά το 5ο ακαδημαϊκό έτος οι φοιτήτριες και φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία (ΔΕ) σε ένα από τα εννέα κύρια γνωστικά πεδία-ειδικότητες (σενάριο, σκηνοθεσία, διεύθυνση παραγωγής, ήχος-μουσική, σκηνογραφία-ενδυματολογία, διεύθυνση φωτογραφίας, μοντάζ, επαυξημένη-εικονική-μεικτή πραγματικότητα, θεωρία και ιστορία κινηματογράφου). Η εργασία αυτή αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται σε χρόνο που αντιστοιχεί σε περίπου εννέα μήνες πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Η ΔΕ αντανακλά τα καλλιτεχνικά και θεωρητικά ενδιαφέροντα των φοιτητριών/ων και αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών τους, καθώς και το πληρέστερο δείγμα του προσωπικού τους έργου το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα τεκμήριο επάρκειας για το πέρασμα τους στον εκτός πανεπιστημίου χώρο (επαγγελματικό, καλλιτεχνικό, ακαδημαϊκό).

Για κάθε γνωστικό πεδίο η ΔΕ αναπτύσσεται σε συγκεκριμένα μεθοδολογικά και χρονικά πλαίσια, όπως αυτά επιμέρους προσδιορίζονται από τα επιβλέποντα μέλη διδακτικού προσωπικού. Γενικότερα, για τα οκτώ εφαρμοσμένα πεδία η ΔΕ παίρνει τη μορφή καλλιτεχνικού έργου που συνοδεύεται από ένα κειμένο υποστήριξης που συνήθως παρουσιάζει συνοπτικά την έρευνα και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ή/και διερευνά ένα θέμα του γνωστικού πεδίου. Στα επιστημονικά πεδία Ιστορίας και Θεωρίας Κινηματογράφου η ΔΕ είναι ένα πρωτότυπο ακαδημαϊκό δοκίμιο έκτασης 10,000 έως 12,000 λέξεων.

Η τελική παρουσίαση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών γίνεται δημόσια, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, στο τέλος των τριών εξεταστικών περιόδων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΔΗΛΩΣΗ

Προϋπόθεση δήλωσης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι οι υποψήφιες/οι να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 220 μονάδες ECTS. Από την αρχή του πέμπτου έτους (και σε κάθε αρχή εξαμήνου από εκεί και πέρα) οι φοιτήτριες/ες μπορούν να καταθέσουν στη γραμματεία δήλωση εκπόνησης ΔΕ, δηλώνοντας το γνωστικό πεδίο, τον προσωρινό τίτλο και τον/την επιβλέποντα/ουσα. Προηγουμένως, η δήλωση εκπόνησης ΔΕ θα πρέπει να έχει συζητηθεί, εγκριθεί και υπογραφεί από την/τον διδάσκουσα/οντα που θα την επιβλέψει. Η δήλωση εκπόνησης γίνεται μόνο μια φορά και έχει ισχύ για όσο διάστημα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της ΔΕ.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Την ευθύνη για την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών έχουν τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Κινηματογράφου (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ). Ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία εντάσσεται η εκάστοτε εργασία, η επίβλεψη αναλαμβάνεται από διδάσκουσα/οντα συναφούς αντικειμένου.

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατή η συνεπίβλεψη μιας διπλωματικής εργασίας από δύο μέλη διδακτικού προσωπικού, μετά από σύμφωνη γνώμη του πρώτου μέλους.

Για έκτακτους λόγους (άδεια, ασθένεια, αυξημένο φόρτο εργασίας, συνταξιοδότηση κ.ο.κ) το αρμόδιο μέλος διδακτικού προσωπικού μπορεί να προτείνει τη μετάθεση της επίβλεψης σε άλλον/η διδάσκοντα/ουσα που κρίνει ότι μπορεί να αναλάβει με επάρκεια το συγκεκριμένο έργο, χωρίς να επέρχεται μεταβολή ως προς το αντικείμενο της ΔΕ.

Η παρακολούθηση των διπλωματικών εργασιών γίνεται σε συνεννόηση με τις/τους επιβλέπουσες/οντες σε τακτά διαστήματα. Οι φοιτήτριες/ες έχουν την ευθύνη για την περιοδική ενημέρωση των επιβλεπόντων σχετικά με την πρόοδο της ΔΕ. Οι όροι και οι προθεσμίες αυτής της συνεργασίας διατυπώνονται σαφώς και εγκαίρως από κάθε επιβλέπουσα/οντα.

ΕΞΕΤΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προϋπόθεση παρουσίασης της ΔΕ είναι να μην υπάρχουν υπόλοιπα υποχρεωτικών μαθημάτων. Τη δυνατότητα εξέτασης πιστοποιεί η γραμματεία του τμήματος, η οποία και ελέγχει ότι έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 230 μονάδες ECTS.

Για τη δυνατότητα εξέτασης πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της/του επιβλέπουσας/οντα ότι έχει ολοκληρωθεί η εργασία και μπορεί να παρουσιαστεί δημόσια.

Οι εξετάσεις των διπλωματικών εργασιών έπονται των εξετάσεων των μαθημάτων των εξαμήνων και γίνονται τρεις φορές το χρόνο στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Οι εξετάσεις γίνονται δημόσια μπροστά σε κοινό. Η κάθε παρουσίαση διαρκεί περίπου 60΄.

Οι διπλωματικές εργασίες παραδίδονται με email στα μέλη της επιτροπής βαθμολόγησης μία εβδομάδα πριν την παρουσίαση. Επίσης παραδίδονται από ένα ανάτυπο σε γραπτή μορφή (εκτυπωμένο) και σε ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία και στη βιβλιοθήκη του Τμήματος πριν την ορκωμοσία.

Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας παράδοσης της ΔΕ, το Τμήμα Κινηματογράφου δεν αναγνωρίζει τεχνικά προβλήματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η αξιολόγηση της ΔΕ γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος και απαρτίζεται από τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα και δύο ακόμη μέλη διδακτικού προσωπικού. Η βαθμολογία ανακοινώνεται στις/ους φοιτήτριες/τες από τη γραμματεία.

Όποια γραπτή εργασία περιλαμβάνει αυτούσια ή παραφρασμένα αποσπάσματα βιβλίων ή άρθρων ή κειμένων στο διαδίκτυο, χωρίς να παραπέμπει στην πηγή, βαθμολογείται αυτομάτως με 0 (μηδέν), ανεξαρτήτως των προθέσεων του/της  φοιτητή/τριας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Π.Θ.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε ταινία ή γραπτή εργασία που αποτελεί ΔΕ.

Στα οπτικοακουστικά έργα η αναφορά του Τμήματος Κινηματογράφου ακολουθεί την παρακάτω μορφή:

  • opening-credits/τίτλοι αρχής:

το λογότυπο TMHMA KINHMATOΓΡΑΦΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ, (https://drive.google.com/drive/folders/1_v7Kmw3T8ejldcbHNEou6tyXpVw7Kz2c?usp=sharing)

  • end-credits/τίτλοι τέλους: «η ταινία/εργασία αποτελεί διπλωματική εργασία στο Χ γνωστικό πεδίο στο Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ. με την επίβλεψη του/τηςΧ καθηγητή/τριας.» Παράδειγμα: η ταινία αποτελεί διπλωματική εργασία στην παραγωγή στο Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ. με την επίβλεψη του καθηγητή Νικολάου Αλέτρα.

και λογότυπο TMHMA KINHMATOΓΡΑΦΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Στα γραπτά κείμενα (δοκίμια, σενάρια) θα πρέπει να υπάρχει στο εξώφυλλο / στην πρώτη σελίδα η αναφορά του Τμήματος (TMHMA KINHMATOΓΡΑΦΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Α.Π.Θ) και να αναγράφεται στην πρώτη σελίδα: Επιβλέπουσα Καθηγήτρια/Επιβλέπων Καθηγητής και το αντίστοιχο όνομα.

Η αναφορά αυτή θα πρέπει να συνοδεύει τα γραπτά ή οπτικοακουστικά έργα σε κάθε τους παρουσίαση εκτός τμήματος (π.χ. σε προβολή σε οποιοδήποτε μέσο, φεστιβάλ, έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση, υποβολή σε διαγωνισμούς, χρηματοδοτικά προγράμματα κ.ο.κ.)

Το Τμήμα παραιτείται οποιασδήποτε άλλης αξίωσης στις παραγόμενες ταινίες/εργασίες πέραν της αναφοράς  του με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση παράλειψης της συγκεκριμένης αναφοράς, η ταινία/εργασία δεν θα βαθμολογείται.